Dnes je 17. srpen 2022, svátek má Petra
     Reklama
Reklama   •   Koupit reklamu
Úvod Aktuálně Záměr výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! je v rozporu s ochranou kulturního dědictví Vytvořit článek
Záměr výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! je v rozporu s ochranou kulturního dědictví
- 07. 05. 2022    74    0 Líbil se vám tento článek?

Architektonická studie návrhu 235 m vysoké budovy OSTRAVA TOWER!!! v centru města je v rozporu se zájmy státní památkové péče. Výška stavby neodpovídá měřítku historické zástavby v památkově chráněném území, výrazně zasahuje do panoramatu města a porušuje podmínky ochrany městské památkové zóny (MPZ) Moravská Ostrava a jejího okolí. Navrhovaná budova nerespektuje ani platnou územně plánovací dokumentaci.

 

Žádost o vyjádření obdrželo ostravské odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ, ÚOP v Ostravě) od Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy dne 23. července 2021. Z pohledu NPÚ, ÚOP v Ostravě je předložená architektonická studie návrhu budovy OSTRAVA TOWER!!! v příkrém rozporu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot. Dne 3. 9. 2021 proběhlo jednání Památkové rady, poradního orgánu ředitele NPÚ, ÚOP v Ostravě, která jednoznačně vyjádřila nesouhlas se záměrem výstavby navrhované výškové budovy.

 

Navrhovaný objekt výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! není v souladu s měřítkem zástavby městské památkové zóny (MPZ), nepříznivě ovlivňuje vnější i vnitřní obraz sídla, výrazně zasahuje do panoramatu města v blízkých i dálkových pohledech a je tak v rozporu s podmínkami ochrany předmětné MPZ.

Cílem výškové regulace v MPZ a v lokalitě Nová Karolina je zachování pohledových koridorů k chráněným objektům Trojhalí a v širším kontextu i k dominantám historického jádra města a k Dolní oblasti Vítkovice. Plánovaný objekt je ve středu spojnice věže Nové radnice s vyhlídkou kavárny BOLT na vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice (DOV) a brání pohledům z jedné městské dominanty na druhou, a to obousměrně. Výšková budova navrhovaných parametrů se nevhodně uplatní i v dálkových pohledech z ulice 28. října na Slezskou Ostravu.

 

Zároveň poukazujeme na skutečnost, že navrhovaný objekt nerespektuje stávající platnou územně plánovací dokumentaci.

V bodě „Urbanistické hodnoty a jejich ochrana, hlavní principy koncepce ochrany a rozvoje urbanistických hodnot“, je mimo jiné uvedeno:

„– zachovat ráz jedinečných struktur kvalitních urbanistických souborů zejména ve vyhlášených městských památkových zónách – a to především respektováním a zachováním historického prostorového uspořádání zástavby, měřítka a členění fasád“

 

Dále pak v bodě „Základní urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice“ se uvádí:

„– v blízkosti významných pohledových dominant a kulturních a urbanistických hodnot nepřipustit umisťování staveb a provádění změn v území, které by znehodnotily pohledové poměry na dominantu a negativně by ovlivnily hodnoty území“

„– při dostavbách, zejména v památkově chráněných územích, respektovat charakter území, hodnotnou okolní zástavbu, tvary střech, stavební a uliční čáru, výšku římsy, apod.“

 

Na základě uvedeného není pochyb, že by v případě realizace výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! bylo pozměněno a narušeno území Moravské Ostravy, které se vyvíjelo dlouhá staletí, a je charakterizováno jednotnou výškovou hladinou zástavby, rytmizovanou dominantami v podobě významných sakrálních a veřejných staveb, jejichž výška nepřesahuje 86 metrů (věž Nové radnice). Realizace budovy o výšce 235 metrů by nezaměnitelné panorama Ostravy, ve kterém se dále uplatňují vysoké pece a další průmyslové objekty v Dolní oblasti Vítkovice, zásadním způsobem přetvořila.

 

Není také pochyb, že obrovská hmota navrhované budovy negativně ovlivní vnímání architektonických hodnot historického jádra města, na jejichž vzniku se podílela řada významných architektů včetně několika světově uznávaných jako Camillo Sitte, Erich Mendelsohn nebo Bohuslav Fuchs.


TAG
Líbil se vám tento článek? 0

Komentáře
Přidejte váš názor

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Přihlásit se
Reklama   •   Koupit reklamu